a - a a +

Privacybeleid Maartje / Zorggroep Sint Maarten

Voor Maartje, onderdeel van Zorggroep Sint Maarten, is het privacybeleid van Zorggroep Sint Maarten van toepassing. 

Wie te maken krijgt met hulpverleners in de gezondheidszorg, moet volledig op hen kunnen vertrouwen. Niet alleen moet hun deskundigheid in orde zijn, maar ook moet je als cliënt en/of huurder ervan op aan kunnen dat de privacy beschermd is en blijft. 

Zorggroep Sint Maarten houdt zich daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet is de basis van ons privacybeleid, want gegevens over uw gezondheid en over andere omstandigheden zijn privé en dat moet ook zo blijven. Daarom verstrekken we persoonlijke gegevens niet aan derden.

Uitzonderingen
Het kan gebeuren dat anderen inzage krijgen in uw gegevens. Die situaties zijn heel precies omschreven. 

  • Als andere hulpverleners betrokken raken bij de zorg- of hulpverleningsafspraken tussen u en Zorggroep Sint Maarten, nemen zij kennis van uw gegevens. Dat is nodig omdat zij anders in uw belang hun werk niet goed kunnen doen.  
  • Daarnaast kennen we de uitzonderlijke situatie dat we te maken hebben met een gevaar voor de gezondheid van een cliënt. Bijvoorbeeld in situaties van levensgevaar of huiselijk geweld. In deze situatie staat de bescherming van de gezondheid van deze cliënt voorop en mag informatie worden uitgewisseld in het kader van de zorg- en hulpverlening aan deze personen.  
  • Wettelijke verplichtingen of een rechterlijke uitspraak kunnen een reden zijn dat wij gegevens moet afstaan. Dit laatste komt in de praktijk overigens bijna niet voor. 

    In alle andere situaties zijn en blijven uw gegevens voor derden buiten beeld, tenzij u zelf aangeeft dat u er geen bezwaar tegen hebt dat iemand anders uw persoonlijke gegevens onder ogen krijgt. 

Inzage en correctie gegevens
U heeft recht op inzage van uw gegevens en u kunt een kopie krijgen van de gegevens zoals ze bij ons bekend zijn. Als u daar prijs op stelt, kunt u een brief met dit verzoek meegeven aan de medewerker van de Zorggroep met wie u contact hebt.

U heeft het recht uw (persoons)gegevens op te vragen. Als uw gegevens in het dossier onjuist zijn, kunt u schriftelijk om een correctie en/of aanvulling vragen. Voor een volledig overzicht van uw rechten verwijzen wij u naar ons privacybeleid. U krijgt dan binnen een maand bericht of aan uw verzoek kan worden voldaan. Deze gang van zaken kan nogal formeel overkomen. Toch kiest de Zorggroep bewust voor een formele en controleerbare afwikkeling om misbruik en misverstanden te voorkomen. 

Beschermd tegen verlies 
Ook goed om te weten: Zorggroep Sint Maarten heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking van uw gegevens. Uiteraard zijn de mensen die binnen de Zorggroep toegang hebben tot uw gegevens verplicht tot geheimhouding.  

De verwerking van gegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Zorggroep Sint Maarten is als verantwoordelijke organisatie voor de verwerking van persoonsgegevens – geregistreerd op het adres:  

Postbus 244 
7570 AE OLDENZAAL 
Telefoon 088 – 000 52 00
 
Hebt u vragen over het privacy beleid van Zorggroep Sint Maarten vul dan het formulier in op de website van de Zorggroep. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.