a - a a +

Veelgestelde vragen

Hoe zit het nu echt? We horen dat er wat verandert, maar ook weer niet? Verwarrend!

In 2015 gelden een aantal overgangsregelingen waardoor er niet direct iets verandert. Het kan wel zo zijn dat gedurende 2015, in overleg met uw gemeente uw zorg en ondersteuning anders wordt georganiseerd. Zie ook: overgangsrecht voor cliënten Wmo en Zvw​

Als ik geen informeel zorgnetwerk heb en mijn familieleden kunnen of willen geen mantelzorg verlenen, wat dan? Wie gaat er dan voor mij zorgen?

De gemeente bepaalt samen met u hoe de zorg en ondersteuning kan worden georganiseerd. De gemeente bespreekt wat u zelf kunt en wat uw familie en sociale netwerk kunnen betekenen en of u misschien geholpen kunt worden met een algemene voorziening of bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers. Zie ook: www.hoeverandertmijnzorg.nl

Als ik diverse soorten zorg nodig heb, waar moet ik dan terecht voor welke zorg? Hoe zit het dan met indicatiestelling?

Gemeenten en verzekeraars kijken in eerste instantie wat iemand zelf nog kan, wat familie en vrienden kunnen betekenen en wat mensen mogelijk zelf kunnen betalen. Als dan blijkt dat iemand nog extra zorg of ondersteuning nodig heeft, kan een indicatie voor professionele zorg of ondersteuning via de gemeente worden aangevraagd. Gaat het om ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging of verpleging thuis (de Wijkverpleging) dan kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige van Maartje in uw regio.

Maartje werkt met kleinschalige teams in uw buurt. Hierdoor wordt het aantal verschillende medewerkers beperkt gehouden. De vaste spil in het team is onze wijkverpleegkundige. Onze wijkverpleegkundige bespreekt met u uw behoeftes en vertaalt dit in uw zorgleefplan. De wijkverpleegkundige evalueert samen met u het plan, eventuele veranderingen in uw zorgbehoefte worden hierin meegenomen. Uw wijkverpleegkundige onderhoudt ook de kontakten met uw huisarts en zo nodig met andere betrokkenen. Indien noodzakelijk kunnen via onze wijkverpleegkundigen ook gespecialiseerde Maartje therapeuten worden ingeschakeld zoals de ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, diëtist of psycholoog.