a - a a +

Veranderingen in de zorg.

Om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis te blijven wonen, heeft de overheid besloten de langdurige zorg grondig te hervormen. De veranderingen zijn bovendien nodig om de stijgende zorgkosten te beheersen en de zorg voor iedereen in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden.

Wat is er veranderd in de zorg?

  • De huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt.
  • De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) wordt van kracht voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die continu intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. En voor de meest kwetsbare mensen met een psychische stoornis.
  • Thuiszorg gaat van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  • Gemeenten gaan ondersteuning thuis bieden die nu nog onder de AWBZ valt, zoals begeleiding en dagbesteding. Ook bieden ze beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. Gemeenten krijgen daarvoor nieuwe verantwoordelijkheden via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
  • Gemeenten gaan jeugdhulp leveren op grond van de Jeugdwet.

Campagne ministerie en websites met meer informatie

Eind 2014 is de publiekscampagne “Nederland verandert, de zorg verandert mee” gestart en zijn de websites www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Op de website http://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg vindt u meer informatie over (en de gevolgen van) de hervormingen in de zorg.

In onderstaande explanimation legt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op een leuke en simpele manier uit wat de hervormingen in de langdurige zorg precies inhouden.